Telefon: +40-21.210.3333  Email: office@gamaec.ro
 
 

Gama Electro Constructii

SC Gama Electro Constructii SRL, conform statutului societatii, executa urmatoarea gama de lucrari in domeniul constructii-montaj electro-energetice, telecomunicatii si de constructii.

In cadrul societatii Gama Electro Constructii SRL, conform sistemului de management al calitatii implementat, toate activitatile se realizeaza in mod planificat si controlat.
Societatea dispune de personal cu experienta si de sistemul logistic adecvat ( conform cerintelor clientilor, editarea putand fi facuta pe suport hartie sau pe suport electronic), pentru realizarea urmatoarelor activitatii:Proiectare in domeniul instalatiilor electrice interioare:

 • Instalatii electrice de lumina si forta;
 • Instalatii de paratrasnet si legare la pamant;
 • Tablouri electrice de distributie si automatizare;
 • Instalatii pentru compensarea factorului de putere;
 • Instalatii curenti slabi (semnalizare, avertizare,telefonie, transmitere date);


Consultanta si asistenta tehnica

In cadrul societatii GAMA ELECTRO CONSTRUCTII SRL, conform sistemului de management al calitatii implementat, toate activitatile se realizeaza in mod planificat si controlat. Societatea dispune de personal cu experienta si de sistemul logistic adecvat ( conform cerintelor clientilor, editarea putand fi facuta pe suport hartie sau pe suport electronic), pentru realizarea urmatoarelor activitati:

 • Managementul de proiect al investitiei;
 • Studii de fezabilitate;
 • Organizare de licitatii;
 • Planificarea si controlul costurilor;
 • Asistenta tehnica;
 • Managementul executiei lucrarilor;
 • Urmarirea comportarii in exploatare;

Managementul de proiect al investitiei
Managementul proiectului inseamna programarea, organizarea, coordonarea, decizia, actiunea si controlul tuturor activitatilor necesare realizarii proiectului.Serviciile de consultanta specifice in domeniul constructii- montaj sunt:
- elaborarea programului general preliminar privind estimarea termenelor de executie a investitei si a fondurilor necesare realizarii acesteia;
- supunerea aprobarii catre investitor a acestui program cu privire la satisfacerea cerintelor privind termenul de finalizare si posibilitatile de finantare;
- controlul, analiza si actualizarea acestui program pe masura derularii lucrarilor.

Studii de fezabilitate
Decizia pentru realizarea unei investitii se recomanda a fi luata in baza unor studii preliminare proiectului tehnic, care sa estimeze costurile financiare aferente fiecarei posibile solutii tehnice, precum si problemele de impact la aplicare(tehnice, sociale, juridice etc.):
- elaborarea de studii de oportunitate;
- elaborarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate.

Organizare de licitatii
In vedera selectarii antreprenorului general, subantreprenorilor si a furnizorilor de echipamente si utilaje pentru contractarea lucrarilor de executie a investitiei:
- intocmirea documentatiilor pentru licitatii;
- asistarea investitorilor pe parcusul licitatiilor si controlul desfasurarii licitatiilor;
- analiza documentatiilor depuse de ofertanti si propuneri pentru investitor in vederea selectarii contractantilor (decizia se ia de investitor);
- asistenta de specialitate la negocierea contractelor de excutie.

Planificarea si controlul costurilor
Pentru efientizarea costurilor, clientul trebuie sa fie informat in vederea emiterii de decizii prompte in timpul realizarii unei lucrari. Acest deziderat se realizeaza prin planificarea detaliata si controlul fiecarei etape a executiei unei lucrari:
- planificrea lucrarilor de executie;
- planificarea finantarii investitiei;
- controlul executiei si a costurilor lucrarilor in timpul derularii investitiei;
- informarea operativa a clientului.

Asistenta tehnica
Fazele de elaborare si de implementare a proiectlor sunt momente hotaratore, cand toate planurile devin realitate iar specialistii din diferite domenii trebuie sa comunice intensiv unul cu celalalt. Echipa noastra de profesionisti este gata sa asiste clientii in urmatoarele faze:
- elaborarea temelor de proiectare;
- urmarirea elaborarii documentatiilor de proiectare si coordonarea intre specialitati;
- obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie;
- reprezenterea clientului in relatiile cu organele tehnice de inspectie si control ale statului pe durata realizarii unei lucrari;
- coordonarea si urmarirea executiei lucrarilor;
- receptia si punerea in functiune a investitiilor;
- incheierea contractelor de exploatare cu furnizorii de utilitati.

Managementul executiei lucrarilor
Respectarea termenelor, calitatea si incadrarea in costuri, reprezinta obiectivul managementului lucrarilor de investitii. Un avantaj major pentru clientii nostri este ca firma noastra a realizat numeroase lucrari (dintre care, unele "la cheie") pentru companii cum ar fi ELECTRICA, ORANGE, VODAFONE, CAMUSAT, INTRAROM, DIEKAT, BRICOSTORE, CARREFOUR, CORA, HERVE, BOUYGUES ROMANIA, IBA ROMANIA. IBT. etc., pe tot teritoriul Romaniei. Societatea noastra poate realiza urmatoarele:

- managemetul executiei (conducerea si supervizarea executiei lucrarilor in santier):
-elaborarea graficelor de executie (general, de executie, de montaj, pe obiecte, pe specialitati, de receptie, de punere in functiune etc.) in baza graficului de proiect si a precizarilor din avize si autorizatii;
-elaborarea graficelor de finantare si decontare;
-asigurarea activitatii de supraveghere a calitatii executarii lucrarilor de constructii-montaj ( prin diriginti de specialitate);
-urmarirea, analiza si controlul executarii programului general de realizare a investitiei;
-asigurarea realizarii masurarilor stabilite de institutiilor abilitate ale statului privind inspectiile, adminstratia publica locala, furnizori de utilitati etc;
-verificarea si acceptarea valorilor lucrarilor executate de antreprenori, atat pentru stadiile fizice intermediare cat si pentru stadiul final;
-asistenta oferita investitorului in vederea emiterii si colectarii documetelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si intocmirea cartii tehnice a constructiei.

- managemetul receptiei si punerii in functiune a lucrarilor de investitii:
- controlarea respectarii prevederilor contractuale privind terminarea lucrarilor in vederea efectuarii receptiei;
- verificarea existentei documentelor care atesta calitatea lucrarilor prevazute in regulamentul de intocmire a cartii tehnice a constructiei si completarea acesteia;
- verificarea stadiului fizic final la terminarea lucrarilor spre a constata daca sunt indeplinite conditiile de receptie pentru convocarea comisie de receptie.
- sprijinirea investitorului la organizarea receptiilor partiale, preliminare la terminarea lucrarilor, la punerea in functiune, finale;
- urmarirea si raportarea stadiilor privind remedierea deficientelor constatate la receptii.

Urmarirea comportarii in exploatare
Pentru efientizarea costurilor, clientul trebuie sa fie informat in vederea emiterii de decizii prompte in timpul realizarii unei lucrari. Acest deziderat se realizeaza prin planificarea detaliata si controlul fiecarei etape a executiei unei lucrari:
- elaborarea documentatiei privind urmarirea in exploatare (proiect de urmarire curenta, grafice de urmarire etc.) pe perioada de garantie, si postgarantie pe durata de viata a lucrarii;
- verificarea realizarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si indeplinirea tuturor conditiilor care sa asigure exploatarea normala si in conditii de eficienta a obiectivului de investitii potrivit documentatiile tehnico-economice de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare si a remedierii viciilor constatate pe perioada de garantie;
- asistenta pentru realizarea verificarilor si completarea (tinerea la zi) cartii tehnice a constructiei.

Termeni si conditii    |   Confidentialitate    |   Contact
Copyright© 2013 : gamaec.ro    Webdesign : Eurodata Serv